Chwilka...

Jeżeli jesteś właścicielem firmy,

to niezależnie od tego, czy jest mała, czy duża, warto pomyśleć o jej bezpieczeństwie.

 Wielu początkujących przedsiębiorców zastanawia się, gdzie ubezpieczyć firmę. Chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę z faktu, że prowadzenie działalności gospodarczej, niezależnie od rodzaju, wiąże się z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia mniejszej bądź większej szkody osobie trzeciej.

Ryzyko budowlano-montażowe

zakres podstawowy ubezpieczenia, to pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, powódź, zalanie, deszcz nawalny, huragan, kradzież z włamaniem, rabunek. Szkody deliktowe w mieniu osób trzecich w związku z prowadzonymi pracami, np. szkody w sąsiednich budynkach, samochodach prywatnych itd...

Ubezpieczenia zawodowe

w Polsce na niektóre grupy zawodowe został nałożony obowiązek ubezpieczenia OC zawodu. Wymóg taki odnosi się do zawodów wymagających dużej specjalizacji oraz takich, w przypadku których złe wykonywanie może narazić klienta na dotkliwą szkodę. Są to m.in.:

Floty pojazdów

ubezpieczenie floty, to rozwiązanie dedykowane przedsiębiorstwom posiadającym co najmniej kilka samochodów (standardowo: minimum dziesięć). Ubezpieczenie floty cieszy się szczególną popularnością wśród firm transportowych. Zależnie od preferencji osoby decyzyjnej, możliwe jest wykupienie samego ubezpieczenia OC floty bądź stworzenie kompleksowego pakietu ochronnego. Floty samochodowe – ubezpieczenia.

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

W dzisiejszych czasach każde przedsiębiorstwo jest codziennie narażone na niebezpieczeństwa wynikające z pracy w sieci komputerowej. Najczęstsze zagrożenia cybernetyczne to m.in.: kradzież oraz wyciek danych, zainstalowanie szkodliwego oprogramowania, blokada czy nagłe wyłączenie systemów komputerowych. Każde z nich może zaszkodzić firmie pod kątem prawnym i finansowym, a także negatywnie wpłynąć na jej reputację.

Ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie firmy

to także ubezpieczenie narzędzi pracy – specyficznych i drogich maszyn oraz urządzeń. Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje specjalne produkty, skrojone na potrzeby firmy. W ofercie zakładów znajdziemy polisy i dla małych firm, i dla ogromnych korporacji. Polisy często sprzedawane są w formie pakietu. Dzięki temu mamy możliwość kupienia jednej polisy, zaspokajającej wszystkie nasze potrzeby, a wypłata odszkodowania zostanie wypłacona przez towarzystwo ubezpieczeniowe z tego właśnie ubezpieczenia. Nie trzeba zawierać kilku umów jednocześnie.

 

Pożar i zdarzenia losowe

Ubezpieczenia chroniące przed skutkami pożarów, a także innych zdarzeń losowych należą do najczęściej wybieranych przez firmy ubezpieczeń w Polsce. Tego typu ubezpieczenie chroni nas przed stratami finansowymi, spowodowanymi nieszczęściami, na które nie mamy żadnego wpływu. Chodzi przede wszystkim o żywioły – ogień, powódź, silne opady deszczu czy huragan. Zabezpieczymy także nasz majątek przed skutkami uderzeń piorunów. Chodzi tu przede wszystkim o sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 • Ubezpieczenia chronią nas przed skutkami wszelkiego typu zniszczeń, spowodowanymi przez żywioły
 • Zabezpieczymy w ten sposób zarówno maszyny czy urządzenia, jak i sprzęt elektroniczny

 

 Kradzież i włamanie / ubezpieczenie sklepu / ubezpieczenie magazynu

    Kradzież majątku to zdarzenie, przed którym do pewnego stopnia firma może zabezpieczyć się sama. M.in. poprzez stosowanie systemów monitoringu, ochronę, czy system alarmowy. Mimo to zdarza się, że złodziejom uda się złamać wszystkie zabezpieczenia, okraść firmę i przez to narazić jej właściciela na znaczne koszty. Przed skutkami takich właśnie zdarzeń chroni ubezpieczenie od włamania lub kradzieży. Warto się na nią zdecydować nawet wtedy, gdy uważamy, że mamy wystarczający system zabezpieczeń w firmie.

 • Warto się ubezpieczyć przed kradzieżą, nawet mimo posiadania zaawansowanych systemów zabezpieczających
 • Ubezpieczenie chroni przed finansowymi skutkami kradzieży lub włamania

 

Awaria maszyn

    Ubezpieczenia chronią nie tylko przed skutkami kradzieży, szkód żywiołowych czy włamania. Firma to też maszyny i urządzenia i to dzięki nim nasze przedsiębiorstwo przynosi zyski. Awaria maszyn oznacza przestój w działalności firmy. To z kolei oznacza mniejsze zyski, a w przypadku poważnej awarii nawet realną groźbę bankructwa. Pamiętajmy więc, że nasze maszyny możemy ubezpieczyć nie tylko przed zniszczeniem, ale także przed stratami, jakie poniesiemy w wyniku ich awarii.

 • Możemy ubezpieczyć się przed utratą zysków
 • Ubezpieczenie zapewnia ochronę na wypadek awarii urządzeń

Polisy budowlane oraz budowlano-montażowe przeznaczone są przede wszystkim dla firm zajmujących się budownictwem. Ubezpieczenia te chronią cały sprzęt (żurawie,   betoniarki, koparki) przed takimi zdarzeniami, jak pożar czy zalanie. Polisa gwarantuje też zwrot kosztów, jeżeli maszyny te zostaną ukradzione lub zniszczone na placu budowy. Ubezpieczeniem budowlano-montażowym są również objęte wszelkie skutki katastrof budowlanych, szkód żywiołowych (piorun, ogień), awarii - nie tylko maszyn, ale także instalacji elektrycznych.

 • Ubezpieczenia budowlane i budowlano-montażowe to produkty przede wszystkim dla firm z branży budowlanej
 • Ubezpieczenia takie to możliwość objęcia ochroną całego sprzętu budowlanego

 

Ubezpieczenie transportowe / ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika międzynarodowego / ubezpieczenie ładunku

    Ubezpieczenie ładunku w transporcie nazywane jest ubezpieczeniem CARGO. Korzystają z niego wszystkie firmy, których działalność związana jest w jakikolwiek sposób z przewożeniem dóbr z miejsca na miejsce. Ubezpieczenie chroni nas przed skutkami zniszczenia bądź kradzieży dóbr w transporcie. Odszkodowanie przysługuje nam zarówno wtedy, gdy przewozu dokonujemy za pomocą własnych środków transportu, jak i wówczas, gdy robi to za nas wynajęty przewoźnik – pod warunkiem oczywiście, że wykupimy odpowiednią polisę.

 • Jest to ubezpieczenie dla firm, których działalność wiąże się z przewożeniem dóbr z miejsca na miejsce
 • Ubezpieczamy dobra przed kradzieżą lub zniszczeniem

 

Ubezpieczenie salonu kosmetycznego / fryzjerskiego / gabinetu stomatologicznego

    Właściciele i pracownicy salonów usługowych narażeni są na ryzyko związane z popełnieniem błędu podczas wykonywania swojej pracy, co w następstwie może skutkować pozwem ze strony poszkodowanego klienta. Aby ustrzec się przed tak nieprzyjemną sytuacją należy ubezpieczyć siebie lub firmę w zakresie odpowiedzialności cywilnej.    

 

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu różnego rodzaju gwarancji ubezpieczeniowych dla firm.

Pomagamy przebrnąc przez całą procedurę, w tym wypełnianie wniosków dla takich instrumentów finansowych jak: gwarancja wadium, gwarancja należytego wykonania umowy, gwarancja usunięcia wad i usterek, a także wielu innych ródzajów gwarancji ubezpieczeniowych.

 

WartaWarta
PZU
Interrisk
HestiaHestia
Allianz
Uniqa
Ubezpieczenie budowlano-montażowe

Ubezpieczenie budowlano-montażowe

Zakres ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych


Kto jest Ubezpieczonym?

Ubezpieczonymi są wszystkie strony formalnie zaangażowane w
realizację inwestycji, o ile wartość ich prac została uwzględniona w
sumie ubezpieczenia, tj. m. in.:

 • Wykonawca / Generalny Wykonawca
 • Inwestor
 • Podwykonawcy
 • Dostawcy
 • inni

Okres ubezpieczenia:

 • Polisa zawierana jest na okres realizacji prac wskazany w umowie kontraktu
 • Ubezpieczenie rozpoczętego kontraktu jest możliwe pod warunkiem, że od początku realizacji prac nie wystąpiły szkody

 

Ubezpieczenie robót – roboty budowlane / montażowe

łącznie z wszelkimi materiałami, również dostarczonymi przez Inwestora lub
Zamawiającego mające zostać wbudowane lub zamontowane, które
w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia losowego wymagają
odtworzenia

 

Przedmiot ubezpieczenia

 

Sprzęt narzędzia i wyposażenie budowy

sprzęt, narzędzia i wyposażenie wykorzystywane do realizacji robót
budowlano-montażowych, inne niż maszyny budowlane, których
wartość nie stanowi części wartości robót objętych kontraktem (w tym
m.in. rusztowania, szalunki, ogrodzenie, zabezpieczenia ppoż. oraz
antywłamaniowe terenu budowy)

Zaplecze budowy

def.: obiekty socjalne, magazynowe, warsztatowe i inne, wykorzystywane jako obiekty pomocnicze przy
realizacji robót budowlano-montażowych, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, w którego obrębie prowadzone są
te roboty, których wartość nie stanowi części wartości robót objętych kontraktem.

Maszyny budowlane

def.: urządzenie lub zespół urządzeń
stanowiących całość pod względem technicznym i funkcjonalnym,
wyposażone we własny napęd, stacjonarne lub poruszające się o
własnych siłach, obsługiwane przez co najmniej jednego operatora,
służące do prowadzenia robót budowlano-montażowych zgodnie z
przyjętą do ich realizacji technologią

 

Odpowiedzialność cywilna (deliktowa)

za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone
osobom trzecim, nie związanym umową o wykonawstwo robót

 

 

 

Ubezpieczenie firmy transportowej

Ubezpieczenie floty pojazdów

 

W Polsce firmy korzystają przede wszystkim z polis komunikacyjnych, by ubezpieczyć własną flotę pojazdów. Ochrona mienia firmy nie kończy się jednak na samochodach. To także ochrona przed pożarami, zalaniem, awarią, kradzieżą, utratą dochodu i wszelkiego innego typu szkodami, spowodowanymi przez żywioły.


Ubezpieczenie floty obejmuje wszystkie pojazdy firmowe wraz z ich wyposażeniem – samochody osobowe, ciężarowe i inne. Poza standardowym ubezpieczeniem OC (odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych), do wyboru mamy: Zieloną Kartę (ubezpieczenie OC ważne za granicą), ubezpieczenie AC, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ochronę prawną, assistance, ubezpieczenie szyb i wiele innych, mniej popularnych, a zarazem bardziej sprofilowanych rozwiązań.


Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie floty?
Ubezpieczenie flotowe jest bez wątpienia znacznie wygodniejsze, aniżeli wykup pojedynczej polisy na każde posiadane przez nas auto. O ile w przypadku pięciu samochodów nie stanowi to większej trudności, przy flocie składającej się z kilkunastu czy kilkudziesięciu możemy „utknąć” w szeroko pojętej papierologii. Nie da się ukryć, że odpowiednio dobrane ubezpieczenie floty pojazdów jest znacznie atrakcyjniejsze cenowo. Co ciekawe, możliwym jest dodatkowe obniżenie kosztów polisy, poprzez częściowe przeniesienie odpowiedzialności na pracowników za spowodowanie szkody tzn. częściowy udział pracownika w szkodzie.


Uwaga! Ubezpieczyciel może odmówić wystawienia polisy. W niektórych przypadkach, ubezpieczenie floty bywa niemożliwe bądź mocno utrudnione. Problemy z wykupem satysfakcjonującego rozwiązania mogą mieć firmy zajmujące się transportem paliwa, korporacje taksówkarskie, przedsiębiorstwa trudniące się wynajmem pojazdów, a także organizatorzy rajdów i wyścigów, służby mundurowe oraz firmy władające pojazdami dyplomatycznymi i pojazdami poruszającymi się po płycie lotniska.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

 

 • zarządców nieruchomości
 • inżynierów budownictwa i architektów
 • adwokatów
 • lekarzy
 • badacza i sponsora
 • czynności agencyjnych biur turystycznych
 • brokera
 • podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne
 • detektywów
 • biura księgowego
 • organizatorów imprez masowych
 • komorników sądowych
 • z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
 • czynności agencyjnych dealerów samochodowych
 • notariuszy
 • pośredników w obrocie nieruchomościami
 • radców prawnych
 • podmiotów do badania sprawozdań finansowych
 • rzeczników patentowych
 • rzeczoznawców majątkowych
 • w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • NZOZ/ZOZ

 

    Ubezpieczenie chroni zarówno posiadacza polisy, jak i jego klienta. Obowiązek posiadania OC zawodowego mają m.in. adwokaci i radcowie prawni, a także brokerzy ubezpieczeniowi.

   Rożnicą pomiędzy ubezpieczeniem OC firmy a ubezpieczeniem OC zawodowym jest fakt, iż szkody spowodowane działalnością zawodową czyli taką, do wykonywania której niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień zawodowych są zazwyczaj wyłączone.
    Mimo istnienia obowiązku zawarcia umowy OC w przypadku niektórych zawodów, można zawrzeć dobrowolną umowę OC w przypadku wykonywania jakiejkolwiek innej działalności gospodarczej nie objętej takim obowiązkiem. Umowę taką mogą także zawrzeć wszyscy ci, którzy mają obowiązek posiadania OC. Wówczas polisa dobrowolna będzie rodzajem „doubezpieczenia”. Ma to znaczenie wtedy, gdy zależy nam na ochronie wykraczającej poza sumę gwarancyjną, określoną w przepisach dotyczących obowiązkowego OC zawodowego.

 

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Pomoc i ochrona w razie zdarzeń cybernetycznych i ich następstw

Ryzyka w sieci stają się jednym z głównych zagrożeń dla przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości. Dlatego chcemy chronić majątek Twojego przedsiębiorstwa przed nowymi zagrożeniami.

 

Ubezpieczenie obejmuje m.in.:

 • informatyków śledczych,
 • obsługi prawnej,
 • odzyskania danych,
 • związane z cyberwymuszeniem (żądanie okupu),
 • zawiadomienia tj. spełnienie obowiązku informacyjnego,
  wynikającego z RODO,

 • ochrony dobrego imienia (działania PR),
 • monitorowania transakcji,
 • nałożone na ubezpieczonego kary i grzywny.

Sprawdź również:Ubezpieczenie firmy

Pełen zakres usług ubezpieczeniowych dla firm

Posiadamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie ochrony ubezpieczeniowej przedsiębiorstw.

 • Identyfikacja potrzeb
 • Rekomendacje
 • Nowoczesne metody analizy
Zamów bezpłatną konsultację