Chwilka...

Ubezpieczenia transportu

W obecnych czasach świadczenie usług przewozowych wiąże się z ponoszeniem sporego ryzyka. Częste kradzieże ładunków, oszustwa, rażące niedbalstwo, odpowiedzialność z tytułu nierozsądnego wyboru osób trzecich spędzają sen z powiek właścicielom firm transportowych i spedycji.Ubezpieczenie transportu

 • winę umyślną i rażące niedbalstwo pracownika
 • zapewnienie ochrony prawnej i pokrycie kosztów sądowych i adwokackich
 • przejęcie kar administracyjnych
 • w standardzie ubezpieczeniem objęte są przewozy materiałów niebezpiecznych - ADR oraz sprzętu RTV i AGD
 • zaspokojenie uzasadnionych i odparcie nieuzasadnionych roszczeń z tytułu szkód objętych ochroną ubezpieczeniową na koszt ubezpieczyciela
 • niekiedy ubezpieczyciele oferują objęcie ubezpieczeniem przypadków rażącego niedbalstwa przewoźnika, wydania towaru osobie nieuprawnionej, utratę dokumentów, nierozsądny wybór osób trzecich itp.

 

Każdy właściciel firmy transportowej czy przewozowej ma nie lada dylemat – którą polisę wybrać. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest oczywiście OCP, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika wykonującego usługi transportowe w ruchu krajowym bądź międzynarodowym. Mimo że nieobowiązkowe, na pewno jest przydatne.

 

Gdzie ubezpieczenie transportowe?

Oczywiście – tak jak wspominano wcześniej, u renomowanego ubezpieczyciela. Te, w zależności od rodzaju, obejmuje kradzież, uszkodzenie, zniszczenie towaru, a nawet opóźnienie dostawy. Znane nam wszystkim ubezpieczenie do licencji transportowej (obowiązkowe) to wierzchołek góry lodowej w omawianym zakresie. Na uwagę zasługują ubezpieczenia przewozów towarów ADR (towarów niebezpiecznych, towarów chemicznych etc.), ochrona w przypadku braku aktualnego świadectwa ATP (oraz wszystkie ubezpieczenia uwzględniające transport chłodniczy towarów łatwo psujących się), ochrona za wydanie towaru jednostkom nieupoważnionym bądź za szkody spowodowane przez rażące niedbalstwo, imigrantów, itp. (ubezpieczenie uwzględnia transport towarów każdego rodzaju).

 

  

 OC przewoźnika

 • zaginięcie towaru,
 • uszkodzenie przesyłki,
 • niedotrzymanie terminu dostawy,
 • uznanie towaru za zaginiony,
 • zagubienie lub niewłaściwe użycie dokumentów wymienionych w liście przewozowym i dołączonych do niego,
 • niepobranie zaliczenia,
 • opuszczenie w liście przewozowym oświadczenia, iż przewóz bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę podlega przepisom konwencji CMR.


OC spedytora

OC spedytora, OC przewoźnika umownego w ruchu międzynarodowym i krajowym, OC przewoźnika umownego w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej, OC przewoźnika faktycznego w ruchu międzynarodowym i krajowym oraz kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym Niemiec.

 

Działalność spedytora reguluje odmiennie od działalności przewoźnika kodeks cywilny.

 

Spedytor odpowiedzialny jest za:

 • utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia aż do wydania przewoźnikowi, dalszemu spedytorowi, dającemu zlecenie lub osobie przez niego wskazanej

 • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z zawartej umowy spedycji

 • za działania własne - na zasadzie winy domniemanej. Brak odpowiedzialności jedynie w sytuacjach, w których spedytor udowodni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności

 • za działania podwykonawców tj. przewoźników i dalszych spedytorów - możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności, tylko jeśli spedytor udowodni, że działał z należytą starannością i nie ponosi winy w ich wyborze

 • za działania innych podwykonawców - odpowiedzialność, jak za własne działania i zaniechania

 • w sytuacji, gdy spedytor sam wykonuje przewóz, wchodząc tym samym w prawa i obowiązki przewoźnika - odpowiedzialność tak jak przewoźnik

   

  Wszystkie wyżej wymienione ryzyka podlegają ochronie ubezpieczeniowej.

Należy pamiętać o przedawnieniu roszczeń w przypadku kiedy to my jesteśmy stroną poszkodowaną. Będzie to 6 miesięcy w przypadku braku zapłaty za usługę i 1 rok przy uszkodzeniu, ubytku, utracie, dostawie z opóźnieniem oraz innych przypadkach nienależytego wykonania usługi transportowej.

 

 


Odpowiedzialność cywilna zawodowa

Niezbędnym warunkiem prowadzenia firmy transportowej jest posiadanie licencji na transport, np. licencji na przewóz drogowy rzeczy lub osób, żeby ją uzyskać przedsiębiorca musi wykazać odpowiednią sytuację finansową. W myśl przepisów unijnych należy posiadać zabezpieczenie finansowe w wysokości:

€9000 na pierwszy pojazd ciężarowy,

€5000 na każdy następny.

W gotówce, gwarancji bankowej lub polisie ubezpieczeniowej.

 


Ubezpieczenie kabotażowe

Przewóz kabotażowy na terenie Unii Europejskiej oraz Niemiec

O kabotażu mówimy wówczas gdy przewóz dokonywany jest pojazdem samochodowym, koleją lub samolotem np. na terenie Niemiec przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terenie Polski. Przykładowo ciągnik siodłowy z naczepą, cały zestaw posiadający polskie numery rejestracyjne świadczy usługę transportową w Hiszpanii przewożąc ładunek z Madrytu do Barcelony. Każdy rozładunek i tym samym każdy dokument CMR traktowany jest w takim przypadku jako jeden przewóz kabotażowy. Przewoźnik ma prawo do wykonania trzech takich przewozów w ciągu siedmiu dni na terenie kraju unijnego, do którego wjechał z ładunkiem lub trzech dni, jeżeli wjechał bez ładunku. 


CARGO

Przy realizacji transportu warto pomyśleć o ubezpieczeniu samych towarów, z uwzględnieniem przewozu, przeładunku czy też magazynowania. Ochronie podlegać mogą również załadunek i wyładunek. Polisy typu cargo mają niezwykle szeroki zakres pokrycia – sytuacje losowe, działanie żywiołów, uderzenie przedmiotu w transport, wypadek, wandalizm, kradzież, włamanie i wiele więcej.

Przedmiotem ubezpieczenia CARGO są ładunki przewożone wszystkimi rodzajami transportu w Polsce i w transporcie  międzynarodowym.

Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na ubytku, utracie, uszkodzeniu podczas transportu, załadunku i rozładunku.

Może być to polisa jednostkowa, lub umowa zawarta na rok lub czas nieokreślony.

 

Ryzyka, jakie są objęte ubezpieczeniem to najczęściej:

 • zdarzenia losowe

 • wypadek środka transportu

 • uderzenie spowodowane przez urządzenie wyładowcze

 • rabunek (rozbój), kradzież z włamaniem

 • zabór środka transportu

 

Umową ubezpieczenia mogą być też wszystkie zdarzenia. W tej ostatniej opcji występują wyłączenia odpowiedzialności odnośnie do miejsca postoju środka transportu, np. ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzież ładunku, kiedy środek transportu zaparkowany jest poza:

 • parkingiem strzeżonym lub stacją benzynową 24h.