Chwilka...
Image

Gwarancje ubezpieczeniowe

 

    to doskonały instrument dla wszystkich firm, które do prowadzenia działalności wykorzystują kredyty bankowe, uczestniczą w przetargach, wykonują kontrakty na rzecz innych kontrahentów. Jest ona zabezpieczeniem właściwego wykonania umowy i służy zamawiającemu w razie przyszłych roszczeń wobec wykonawcy. W wielu przypadkach wpłatę kaucji na rzecz kontrahenta można zamienić na gwarancję ubezpieczeniową. Zaletami takiego rozwiązania są niewątpliwie niski koszt gwarancji ubezpieczeniowej oraz brak potrzeby zamrażania gotówki.

 

Niezaprzeczalną korzyścią płynącą z zawarcia gwarancji ubezpieczeniowej jest rozwój konkurencyjności podmiotu zlecającego udzielenie gwarancji osiągany między innymi dzięki ograniczeniu konieczności angażowania własnych środków.

 

Gwarancja należytego wykonania kontraktu to narzędzie, dzięki któremu firma nie musi blokować płynności finansowej np. na zabezpieczenie kredytu bankowego czy też na wpłatę wadium przetargowego. Zamiast zabezpieczeń gotówkowych wystarczy, że przedstawimy gwarancję ubezpieczeniową. Gwarancja taka może również zabezpieczać beneficjenta przed wadami fizycznymi lub prawnymi przez umówiony przyszły okres, np. 5 lat, gdy wykonawca może już nie istnieć.

 

Dzięki gwarancji ubezpieczeniowej nasz kontrahent ma pewność, że nasza firma jest bezpieczna, a my nie musimy zamrażać własnej gotówki. Jest ona potwierdzeniem pozytywnej oceny sytuacji finansowej przez niezależną instytucję finansową.

 

Z dostepnych na rynku ubezpieczeniowym możemy wyróznić następujące gwarancje ubezpieczeniowe;

- gwarancja ubezpieczeniowa wpłaty wadium

- gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

- gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania

- gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek

- gwarancja ubezpieczeniowa organizatora turystyki

- gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty podwykonawcom

- gwarancja ubezpieczeniowa OPZ

- gwarancje łączone

 

Jednocześnie gwarancje ubezpieczeniowe są powszechnie akceptowane. Jako przykłady można tutaj podać taką forme zabezpieczenia jako wymóg wpisu do rejestru organizatorów turystyki, operatora opłat drogowych Via Toll akceptującego gwarancje ubezpieczeniowe w systemie post-paid, operatorów kart paliwowych wymagających wpłaty kaucji, lub gwarancji ubezpieczeniowej dla odroczonego terminu płatności, uzyskania licencji transportowej, gdzie dla pierwszego samochodu ciężarowego musimy przedstawić zabezpieczenie w postaci gotówki lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości €9000, a dla każdego następnego €5000 (wymóg UE). Karnet TIR wydawany przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, do jego uzyskania Zrzeszenie również wymaga przedstawienia gwaracji ubezpieczeniowej.

Gwarancja wpłaty wadium

    często warunkiem wstępnym do wzięcia udziału w przetargu lub aukcji jest wpłata wadium w ściśle określonym terminie. Nie sprostanie temu warunkowi dyskwalifikuje uczestnika aukcji czy przetargu, dzięki gwarancji ubezpieczeniowej wpłaty wadium przedsiębiorca może uczestniczyć w przetargu bez angażowania własnych środków. W przypadku kiedy oferent wygra, a uchyla się od zawarcia umowy wówczas organizator może zatrzymać całość lub część wadium. Suma gwarancyjna tego rodzaju gwarancji stanowi ekwiwalent wadium. Gwarancja ubezpieczeniowa wadium zapewnia, że w przetargu będą brały udział podmioty rzeczywiście zainteresowane wykonaniem umowy, która jest jego celem.

Gwarancja należytego wykonania umowy

    stosowane są w określonych branżach (np. na rynku usług budowlanych) i mają na celu zabezpieczenie roszczeń inwestora na wypadek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę. Gwarancja należytego wykonania umowy bywa niekiedy jednym z podstawowych warunków zawarcia kontraktu, gdyż zwiększa wiarygodność wykonawcy kontraktu, przez co zamawiający zyskuje pewność, iż usługa zostanie należycie wykonana. Polegają one na tym, że zakład ubezpieczeniowy (gwarant) zobowiązuje się do wypłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta gwarancji (gwarantariusza) w razie zaistnienia zdarzenia wymienionego w gwarancji. Udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej jest czynnością odpłatną. Zazwyczaj obejmuje ona okres realizacji inwestycji (budowy) oraz, w przypadku ubezpieczeniowych gwarancji łączonych wyznaczony okres rękojmi po zakończeniu inwestycji.

Gwarancja usunięcia wad i usterek

    zobowiązuje zakład ubezpieczeń do zapłacenia kwoty gwarancyjnej na rzecz beneficjenta pod warunkiem wystąpienia wad fizycznych lub prawnych. Ten rodzaj zabezpieczenia inwestora zostaje uruchomiony, jeżeli wykonawca umowy nie usunie wad i usterek na żądanie zleceniodawcy. Okres obowiązywania gwarancji to zazwyczaj kilka lat od podpisania protokołu odbioru. Możliwym scenariuszem jest sytuacja, kiedy po wystąpieniu wad w przedmiocie wykonanej umowy okazuje się, że podmiot zobowiązany do naprawienia szkody już nie istnieje, wtedy dochodzenie odszkodowania w Sądzie będzie bardzo czasochłonne o ile w ogóle możliwe. W takim przypadku gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek również chroni inwestora. Ten rodzaj gwarancji może być wystawiony w zasadzie w dowolnym czasie, przed lub po wydaniu rzeczy, przed podpisaniem protokołu odbioru lub po jego podpisaniu z tym że jeżeli gwarancja ubezpieczeniowa ma być zawarta w trakcie okresu gwarancyjnego, konieczne będzie dostarczenie podpisanego oświadczenia przez beneficjenta (gwarantariusza), że do czasu wystawienia gwarancji nie została ujawniona żadna wada bądź usterka.

Performance bond guarantee

    A performance bond guarantee, also known as a contract bond, is a surety bond issued by an insurance company or a bank to guarantee satisfactory completion of a project by a contractor. A job requiring a payment and performance bond will usually require a bid bond, to bid the job. When the job is awarded to the winning bid, a payment and performance bond will then be required as a security to the job completion. For example, a contractor may cause a performance bond to be issued in favor of a client for whom the contractor is constructing a building. If the contractor fails to construct the building according to the specifications laid out by the contract (most often due to the bankruptcy of the contractor), the client is guaranteed compensation for any monetary loss up to the amount of the performance bond. Performance bonds are commonly used in the construction and development of real property, where an owner or investor may require the developer to assure that contractors or project managers procure such bonds in order to guarantee that the value of the work will not be lost in the case of an unfortunate event (such as insolvency of the contractor). In other cases, a performance bond may be requested to be issued in other large contracts besides civil construction projects. Another example of this use is in commodity contracts where the seller is asked to provide a Bond to reassure the buyer that if the commodity being sold is not in fact delivered (for whatever reason) the buyer will at least receive compensation for his lost costs.