Chwilka...

FAQNajszybszym sposobem dostarczenia polisy jest wysłanie jej na adres e-mail. Możemy również wysłać polisę pocztą.

Możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia w najbardziej dogodny sposób: Przez Internet - za pośrednictwem naszej strony internetowej i poczty elektronicznej. Telefonicznie - dzwoniąc na naszą infolinię pod numer - 572 810 576. Możesz również zostawić kontakt poprzez SMS, a my oddzwonimy w dogodnym dla Ciebie czasie.

Ubezpieczenie OC w Polsce jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a to oznacza, że jego zakres jest ustawowy i taki sam w każdym społeczeństwie. Zapytany o to, co obejmuje ubezpieczenie OC pojazdu, jest on szczegółowo omówiony w art. 5 ust. 1 lit. a) i b). 34 ustawy o ubezpieczeniu obowiązkowym - zgodnie z którą odszkodowanie z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przysługuje "jeżeli posiadacz lub kierowcy pojazdu mechanicznego są zobowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej w związku z ruchem pojazdu, którego następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój lub utrata zdrowia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia". "Jaki jest zakres ubezpieczenia OC pojazdu i kiedy będzie działać? Krótko mówiąc, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie działać, gdy w wyniku użytkowania samochodu wyrządzimy komuś szkodę (osobistą lub majątkową). Co ważne, za szkody wynikające z ruchu pojazdu uważa się również szkody powstałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, załadunku i rozładunku, a także podczas postoju, postoju czy garażu. Myśląc o tym, co jest objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, zapominamy o tych elementach.

Jeśli zawarłeś umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na okres 12 miesięcy, możesz ją rozwiązać najpóźniej jeden dzień przed końcem ubezpieczenia. Sytuacja wygląda inaczej, gdy chcesz zrezygnować z ubezpieczenia OC po zakupie pojazdu. W takim przypadku możesz zrezygnować z ubezpieczenia w dowolnym momencie po zakupie pojazdu.

Tak, firma ubezpieczeniowa powinna zostać poinformowana o sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni od daty sprzedaży.

Pamiętaj, że po zakupie samochodu polisa ubezpieczeniowa zawarta przez poprzedniego właściciela pojazdu nie zostanie przedłużona. Musisz ubezpieczyć samochód na własną rękę.

Wysokość kar za brak ciągłości ubezpieczenia pojazdów osobowych w 2023 roku wynosi (w zależności od okresu bez ochrony OC): maksymalna kara za brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powyżej 14 dni wynosi 6 980 zł dla samochodu osobowego, 10 470 zł dla samochodu ciężarowego i 1 160 zł dla innych pojazdów. Wysokość kary będzie zależała od długości okresu, w którym pojazd nie posiadał polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku braku ochrony ubezpieczeniowej od 4 do 14 dni, kary wyniosą odpowiednio 3 490 zł, 5 240 zł i 580 zł. Gdyby okres bez OC nie był dłuższy niż 3 dni, kary wyniosłyby: 1 400 zł dla samochodu osobowego, 2 090 zł dla samochodu ciężarowego i 230 zł dla innych pojazdów.

Jeśli kupiłeś samochód z ważną polisą OC, zgodnie z ustawą możliwe jest ponowne obliczenie składki, czyli przeliczenie składki na warunkach nowego właściciela samochodu. Dlatego też Towarzystwo Ubezpieczeniowe może poprosić Cię o podanie szczegółów niezbędnych do obliczenia składki.

Podstawowe parametry wpływające na wysokość składki ubezpieczeniowej dla wszystkich ubezpieczycieli są następujące: Stała odprawa właściciela pojazdu lub siedziby firmy (kod pocztowy), marka i model pojazdu, pojemność silnika, wiek właściciela i współwłaściciela (jeśli istnieje), historia ubezpieczenia (tzw. współczynnik szkodowości klienta), schemat płatności (raz, w ratach). Dodatkowe elementy, które mogą mieć wpływ na wysokość składki (w wybranych towarzystwach ubezpieczeniowych): okres eksploatacji pojazdu, wiek dzieci, zawód, płeć, inne ubezpieczenia majątkowe / na życie u danego ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie Autocasco, które gwarantuje pokrycie kosztów naprawy lub odszkodowanie w wielu sytuacjach: od drobnych uszkodzeń (np. pęknięcia, wandalizmu), do całkowitych uszkodzeń (np. utrata samochodu z powodu pożaru, sił naturalnych, kasacji po wypadku), jak również utraty pojazdu z powodu kradzieży.

Kradzież samochodu jest trudną sytuacją dla właściciela, ponieważ traci nie tylko środki komunikacji, ale także część majątku. Jednak straty finansowe spowodowane utratą pojazdu mogą być mniej dotkliwe, jeśli zadbamy o odpowiednie zabezpieczenie w postaci wcześniejszego ubezpieczenia od kradzieży samochodu. W tekście przewodnika wyjaśniamy, które ubezpieczenie pojazdu wybrać z kradzieży, aby uzyskać zadowalające odszkodowanie w przypadku utraty samochodu.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej AC może być szeroki i obejmować kolizje z innymi pojazdami, przechodniami, przedmiotami lub zwierzętami. Jeśli jednak ubezpieczyciel na tym polega, możliwe jest wykupienie ubezpieczenia AC od kradzieży samochodu. W takiej sytuacji warto się upewnić, że zadeklarowane przez nas w umowie zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pojazdu jest zgodne z rzeczywistością, np. alarm samochodowy, który nie jest używany na co dzień, działa prawidłowo, a liczba posiadanych przez nas kluczy jest rzeczywiście taka, jak jest to przewidziane w umowie.

Jeśli samochód został uszkodzony przez gradobicie, możesz domagać się odszkodowania tylko wtedy, gdy wcześniej wykupione ubezpieczenie AC pokrywa takie zdarzenie. Ubezpieczenia AC od gradobicia należy szukać w ogólnych warunkach ubezpieczenia (tzw. OWU). Z analizy tych dokumentów wynika, że ubezpieczenie samochodu od gradobicia jest standardowym elementem polis AC większości wiodących firm ubezpieczeniowych, w tym PZU, Allianz czy Aviva. Niektórzy ubezpieczyciele (np. ERGO Hestia) idą o krok dalej oferując ochronę w wariancie "wszystkie ryzyka", zapewniając ochronę przed nieoczekiwanymi zjawiskami pogodowymi, w tym gradobiciami. Firmy ubezpieczeniowe często pozwalają na skonfigurowanie Autocasco, tak aby pakiet zawierał ciekawe opcje dla kierowcy. Najlepiej jednak wybrać kompleksową ochronę przeciwgradową, która pomimo wyższej stawki zawiera zwykle wszystkie trudne do przewidzenia zjawiska, do których należy gradobicie.

Umowa ubezpieczenia AC nie jest automatycznie odnawiana jak OC. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia polisa wygasa - nie ma ochrony, należy o tym pamiętać od kiedy do kiedy mamy ubezpieczenie i przyjrzeć się jego wznowieniu... Po sprzedaży pojazdu umowa AC wygasa, kupujący nie może liczyć na ochronę przed polisą AC sprzedającego. Należy uwzględnić nowe ubezpieczenie.

Zgodnie ze zmianą przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy ubezpieczenia, która weszła w życie 10 sierpnia 2007 r., umowa ubezpieczenia nie ulega rozwiązaniu po opłaceniu składki lub raty składki. Wprowadzono art. 814 §3 K.C., który stanowi, że rozwiązanie umowy w przypadku opóźnienia jest możliwe tylko po wezwaniu klienta do zapłaty w dodatkowym terminie 7 dni - i tylko wtedy, gdy taka opcja przewiduje OWH. Oczywiście, umowa może zostać rozwiązana jedynie z inicjatywy ubezpieczyciela, który zamiast tego może podjąć decyzję o odzyskaniu długu w późniejszym terminie.

Wariant serwisowy (bezgotówkowy), tzw. "Warsztat" - wariant, dzięki któremu samochód jest naprawiany bez naszego udziału. Tj. uszkodzony pojazd jest wkładany z warsztatu (zazwyczaj należącego do autoryzowanej sieci naprawczej stowarzyszenia), a szkoda jest rozliczana pomiędzy warsztatem a ubezpieczycielem. Faktury są dostarczane bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej. Każdorazowo przed rozpoczęciem naprawy, koszty i sposób naprawy pojazdu przez warsztat powinny być uzgodnione z ubezpieczycielem. Wariant kosztorysu (gotówkowy), tzw. "Do wyceny" - po sprawdzeniu pojazdu i ustaleniu szkody przez likwidatora ubezpieczyciela sporządzany jest kosztorys naprawy pojazdu. Odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio ubezpieczonemu, po zaakceptowaniu kosztorysu przez ubezpieczonego. Wartość części i materiałów może być zmniejszona o zużycie eksploatacyjne tzw. amortyzacji części, w zależności od okresu użytkowania. Podatek VAT nie jest wliczony w cenę.

Przedsiębiorcy zazwyczaj ubezpieczają swoje mienie od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem. Jednak najczęściej ubezpieczają odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem majątku.

Prowadząc działalność gospodarczą w wyniku czynu bezprawnego możemy wyrządzić komuś szkodę Jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia zgodnie z prawem (kodeks cywilny). Przybyła grupa dzieci, z których jedno złamało nogę i wymagało hospitalizacji. miesiące po zakończeniu prac wiadomo, że działania te nie były zamierzone, jednak szkoda powstała, osoba trzecia została poszkodowana, a firma ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczony z tytułu szkód osobowych i majątkowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym majątkiem.

Zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zależności od firmy, jest konstruowany bardzo różnie. Kiedy już ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za posiadanie i korzystanie z nieruchomości i mienia ruchomego, przedmiotem ubezpieczenia może być ustawowa odpowiedzialność deliktowa ubezpieczonego zarówno za szkody osobowe, jak i materialne wynikające z posiadanej działalności i mienia, bez podania jakichkolwiek danych. Zakres może również obejmować ryzyko nieprawidłowego wykonania zlecenia. Ponadto możliwe jest ubezpieczenie firmy w zakresie dodatkowych klauzul, praktycznie w każdym ubezpieczeniu. Należą do nich m.in. rozszerzenie zakresu terytorialnego, szkody spowodowane przez wprowadzony do obrotu produkt, szkody poniesione przez pracowników ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy i wiele innych. Widzimy zatem, że bez sprecyzowania, czego naprawdę potrzebujemy jako przedsiębiorca, nie zadziała. Najlepszym źródłem informacji w tej sprawie są, jak zawsze, ogólne warunki ubezpieczenia - OWU.

Odpowiedzialność cywilna za produkt, tzw. OC produktu, to odpowiedzialność producenta za wprowadzenie wadliwego produktu na rynek. Dotyczy to zarówno szkód majątkowych, jak i osobowych. W przypadku wykupienia przez nas ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za produkt, ubezpieczyciel pokryje koszty związane z koniecznością naprawy szkody wyrządzonej przez usługę lub produkt, który został błędnie wykonany przez naszą firmę. Wyobraźmy sobie, że świeżo włożone okna zaczynają przeciekać. Jeśli okaże się, że wyciek jest wynikiem przecieku pomiędzy ramą a szybą, odpowiedzialność ponosi producent okien. Jeżeli natomiast przyczyna nieprawidłowego montażu okien - wówczas nasza firma będzie musiała pokryć koszty wymiany lub naprawy. Istnieje wiele przykładów na to, że OC produktu chroni przedsiębiorcę, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę obrażenia ciała, które mogą być bardzo kosztowne. Na przykład, ktoś może używać produktu w sposób niefortunny i doznawać uszkodzeń. Jeśli producent nie zapewnił odpowiednich środków ostrożności w instrukcji obsługi, teoretycznie ofiara może spróbować pozwać ją za odpowiedzialność za produkt.

wydatki inwestycyjne, maszyny, urządzenia i sprzęt (np. maszyny, komputery, meble), aktywa obrotowe (np.: surowce i półprodukty wykorzystywane do produkcji, towary na sprzedaż), mienie osób trzecich (np. mienie przyjęte do naprawy), wartości pieniężne (np. gotówka w kasie lub transport do banku). W przypadku szkód spowodowanych włamaniem, ubezpieczyciel pokryje również koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń pomieszczeń.

ubezpieczenie elementów zewnętrznych od ryzyka kradzieży, ubezpieczenie mienia poza miejscem ubezpieczenia. Zdarzenia takie jak pożar, powódź, powódź, powódź, huragan, kradzież lub błędy pracowników mogą zagrozić ciągłości działania firmy i z pewnością spowodować ogromne koszty i utratę zysków dla firmy. Allianz, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, oferuje wysokiej jakości rozwiązania i programy ubezpieczeniowe dla firm oraz udziela bezpłatnych porad klientom w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie aktywów jednostek samorządu terytorialnego Ubezpieczenie województw, powiatów, miast na prawach powiatu, gmin lub spółek zależnych tych jednostek zapewnia ochronę przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi. Polityka ta, wraz z dodatkowymi klauzulami uzupełniającymi, jest idealnie dopasowana do specyfiki podmiotów, do których jest adresowana. Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa Ubezpieczenie majątku firmy jest podstawowym ubezpieczeniem dla każdego podmiotu gospodarczego. Allianz Polska oferuje produkty, które można elastycznie dostosować do zakresu ubezpieczenia i innych parametrów wymaganych przez każdego przedsiębiorcę. Oprócz pełnego katalogu ryzyk ubezpieczeniowych, które można nazwać, ubezpieczenie może obejmować również tzw. Ubezpieczenie działalności gospodarczej od utraty zysku Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku jest gwarancją wysokości planowanego wyniku finansowego spółki, w przypadku przerwy lub zakłócenia działalności spowodowanego uszkodzeniem mienia. Polisa ta jest doskonałym uzupełnieniem ubezpieczenia mienia biznesowego. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Sprzęt elektroniczny jest obecnie jedną z najbardziej krytycznych części majątku firmy. Ubezpieczenie urządzeń elektronicznych Allianz zapewnia kompleksową ochronę ich właścicielowi i/lub użytkownikowi w przypadku szkód spowodowanych przyczynami zewnętrznymi lub wewnętrznymi. Ubezpieczenie maszyn Intensywne korzystanie z maszyn zawsze powoduje zwiększone prawdopodobieństwo awarii lub uszkodzenia. Ubezpieczenie maszyny od wszelkich ryzyk, chroni właściciela lub użytkownika parku maszynowego w przypadku wystąpienia takich szkód.

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlanych w Allianz obejmuje ubezpieczenie wszystkich stron zaangażowanych w realizację projektów budowlanych. Polisa obejmuje wartość wszystkich szkód w zakresie prac kontraktowych, mienia należącego do inwestora, mienia w areszcie i pod kontrolą wykonawcy, sprzętu, zaplecza biurowego i maszyn budowlanych oraz odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonych wobec osób niezwiązanych z ubezpieczoną inwestycją. Ubezpieczenie ryzyk montażowych Ubezpieczenie od wszelkiego rodzaju ryzyka zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji montażowych. Ubezpieczenie Allianz obejmuje szkody związane z pracami kontraktowymi, mieniem należącym do inwestora, mieniem w areszcie i pod kontrolą wykonawcy, sprzętem, zapleczem biurowym i maszynami budowlanymi. Polisa obejmuje również odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego wobec osób niezwiązanych z ubezpieczoną inwestycją. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od wszelkiego ryzyka w Allianz zapewnia właścicielowi i/lub użytkownikowi urządzeń, obiektów lub maszyn budowlanych kompleksową ochronę w przypadku szkód spowodowanych przyczynami zewnętrznymi lub w wyniku błędu operatora. ubezpieczenie na wypadek katastrofy budowlanej,

Jeśli kupiłeś samochód z ważną polisą OC, zgodnie z ustawą możliwe jest ponowne obliczenie składki, czyli przeliczenie składki na warunkach nowego właściciela samochodu. Dlatego też Towarzystwo Ubezpieczeniowe może poprosić Cię o podanie szczegółów niezbędnych do obliczenia składki.